Polecenia CMD: Lista wszystkich poleceń MS-DOS

Wszystkie systemy Windows zawierają szereg poleceń, które umożliwiają przesyłanie poleceń bezpośrednio do systemu operacyjnego. Są one znane jako polecenia CMD, polecenia DOS lub polecenia MS-DOS .

Są to proste instrukcje, które można wykorzystać na różne sposoby, z których najbardziej znany to wpisanie ich w konsoli poleceń CMD (w rzeczywistości „CDM” to nazwa polecenia lub pliku wykonywalnego otwierającego okno lub wiersz polecenia), chociaż mogą być również używane w skryptach lub plikach wsadowych.

Co to są polecenia CMD lub polecenia MS-DOS?

Konsola poleceń CMD, interpreter poleceń lub wiersz polecenia, jak niektórzy go znają, to narzędzie zawarte we wszystkich wersjach systemu Windows. Jest to czarne okno, w którym zapisywane są polecenia z niezbędnymi poleceniami i opcjami, a klawisz Enter jest naciskany, aby wykonać to polecenie. Jak dotąd dość łatwe, prawda?

Konsola poleceń CMD lub wiersz poleceń z prostym poleceniem „cd xxx”

Dostęp do konsoli poleceń CMD

Za pomocą konsoli CMD dostęp można zacząć przeglądać: Wszystkie programy -> Akcesoria lub wpisując w polu Start, Uruchom lub Cortana: CMD i naciskając klawisz Enter.

Możliwe jest również otwarcie instancji konsoli w dowolnym katalogu lub folderze, w tym celu naciśnij klawisz Shift i kliknij prawym przyciskiem myszy iz menu, które się pojawi, wybierz « Otwórz tutaj okno poleceń «.

Polecenia MS-DOS zawarte w systemie Windows

Polecenia Windows CMD są dziedziczeniem z pierwszych systemów operacyjnych, które pracowały pod MS-DOS. W nich wszystkie instrukcje musiały być wykonywane ręcznie za pomocą poleceń podobnych do tych z listy, którą załączamy poniżej. Użycie tych poleceń DOS pozostaje w pełni aktualne do dziś.

Wiele z nich zostało ostatnio dodanych, ponieważ były używane wyłącznie jako samodzielne, zapakowane narzędzia lub zestawy do użytku przez profesjonalistów.

Możemy wyodrębnić dodatkowe informacje z konsoli poleceń DOS, takie jak charakterystyka, sposób użycia i opcje dowolnego polecenia, wpisując:

CommandName /?

Polecenia wewnętrzne i polecenia zewnętrzne

Wewnętrzne lub rezydentne polecenia DOS to te polecenia, które są przenoszone do pamięci podczas ładowania systemu operacyjnego. Te polecenia są przechowywane w pliku o nazwie COMMAND.COM i mogą być wykonywane bez konieczności posiadania DOS na domyślnym dysku - dysku, na którym się znajdujemy.

Niektóre polecenia wewnętrzne: między innymi CHCP, CHDIR, CLS, COPY, CITY, DATE, DEL, MKDIR, PATH, PROMPT, RENAME (REN), SET i TIME.

Z drugiej strony zewnętrzne polecenia DOS są przechowywane w osobnych lub zewnętrznych plikach. Konieczne jest, abyśmy mieli ten plik w domyślnej jednostce, aby móc wykonać dane zamówienie.

Na przykład polecenie CHKDSK jest poleceniem zewnętrznym. W systemie Windows znajduje się on w folderze C: \ Windows \ System32 \ w pliku CHKDSK.EXE.

Niektóre polecenia zewnętrzne: CHKDSK, COMP, DISKCOMP, DISCOPY, FDISK, FIND, FORMAT, JOIN, KEYB

Lista wszystkich poleceń CMD zawartych w systemie Windows

ARPPolecenie MS-DOS, które buforuje zgodność między adresami IP a fizycznymi adresami adaptera lub karty sieciowej. Jest używany w zadaniach sieciowych w celu optymalizacji wydajności połączeń i rozwiązywania konfliktów.
ASSOCPokazuje lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń plików, czyli akcję, którą system Windows musi wykonać zgodnie z rozszerzeniem, które ma plik.
WPolecenie AT planuje wykonanie poleceń i programów na komputerze o określonej godzinie i w określonym dniu. Aby można było użyć polecenia AT, usługa harmonogramu musi być uruchomiona.
ATTRIBPokaż lub zmień atrybuty pliku. W systemie Windows do każdego pliku przypisywany jest atrybut, zgodnie z rolą lub celem, jaki będą odgrywać na komputerze, czy to ukryty plik, system, tylko do odczytu itp. Za pomocą polecenia ATTRIB można poznać te utworzone w określonym pliku i usunąć go lub przypisać do innego.
AUDITPOLSłuży do wyświetlania lub zmiany ustawień uprawnień
BITSADMINSłuży do tworzenia, zarządzania i monitorowania zadań przesyłania i pobierania plików.
PRZERWAUstawia lub usuwa rozszerzone sprawdzanie Ctrl + C w konsoli.
BCDBOOTNarzędzie do tworzenia i naprawy pliku rozruchowego BCD. Narzędzie wiersza polecenia bcdboot.exe służy do kopiowania niezbędnych plików rozruchowych na partycję systemową i do tworzenia nowego magazynu BCD w systemie.
BCDEDITEdytor magazynu danych konfiguracji rozruchu (BCD)

Za pomocą programu Bcdedit.exe można dodawać, usuwać, edytować i dołączać wpisy w magazynie danych konfiguracji rozruchu.

BOOTCFGTo narzędzie wiersza poleceń może służyć do konfigurowania, przeglądania, zmiany lub usuwania ustawień pozycji rozruchowej w pliku BOOT.INI w systemach operacyjnych starszych niż Windows Vista.
CACLSPolecenie MS-DOS, które wyświetla lub modyfikuje listy kontroli dostępu do plików (ACL).
POŁĄCZENIEWywołaj drugą partię z uruchomionej.
Płyta CDPokaż nazwę lub przejdź do bieżącego katalogu
CHCPWyświetla lub ustawia numer aktywnej strony kodowej.
CHDIRPokaż nazwę lub przejdź do bieżącego katalogu, tak samo jak na płycie CD
CHKDSKSprawdź, zweryfikuj i napraw błędy dysku.
WYBÓRTo narzędzie umożliwia użytkownikom wybranie pozycji z listy opcji i zwraca indeks wybranej opcji.
SZYFRWyświetla lub zmienia szyfrowanie katalogów [plików] na partycjach NTFS.
CLEANMGRPolecenie MS-DOS, które zwalnia miejsce na dysku, pozwala na zapisanie opcji w pamięci.
SPINACZPrzekierowuje dane wyjściowe z narzędzi wiersza poleceń do Schowka systemu Windows. Ten wynik tekstowy można wkleić do innych programów.
CLSWymazuje i rozjaśnia symbole lub tekst na ekranie.
CMDUruchom nową instancję konsoli
CMDKEYTwórz, przesyłaj i usuwaj zapisane nazwy użytkownika i hasła.
KOLORUstawia kolory pierwszego planu i tła konsoli
COMPPolecenie DOS, które porównuje zawartość dwóch plików lub zestawu plików.
KOMPAKTOWYTo polecenie CMD wyświetla lub zmienia stan kompresji plików na partycjach NTFS.
KONWERTOWAĆPolecenie MS-DOS, które konwertuje woluminy FAT na woluminy NTFS. Nie możesz przekształcić obecnej jedności.
KOPIUJSkopiuj jeden lub więcej plików do innej lokalizacji
CSCRIPTUmożliwia wykonywanie na konsoli plików VBS zawierających skrypty napisane w języku VBScript. Może być również używany w plikach wsadowych z opcją // B, unikając ostrzeżeń skryptów i komunikatów o błędach
DATAPokaż lub ustaw datę.
ZUsuń jeden lub więcej plików.
DEFRAGZlokalizuj i skonsoliduj pofragmentowane pliki na woluminach lokalnych, aby poprawić wydajność systemu.
DIRWyświetla listę plików i podkatalogów w katalogu.
DISMZawiera informacje, instaluje, odinstalowuje, konfiguruje i aktualizuje dodatkowe funkcje oraz pakiety obrazowania systemu Windows.

Na przykład, aby wyświetlić zainstalowane funkcje systemu Windows, które można odinstalować, użyj:

DISM.exe / Online / English / Get-Features / Format: Table

DISKCOMPPorównaj zawartość dwóch dyskietek.
DISKCOPYSkopiuj zawartość jednej dyskietki na drugą.
DISKPARTWyświetl lub skonfiguruj właściwości partycji dysku.
DOSKEYTo polecenie CMD edytuje wiersze poleceń, zapamiętuje polecenia systemu Windows i tworzy makra.
KIEROWCYWyświetla aktualny stan i właściwości sterownika urządzenia.
WYRZUCIŁPokaż wiadomości lub włącz lub wyłącz echo
ENDLOCALZakończ wyszukiwanie zmiennych środowiskowych pliku wsadowego
WYMAZAĆUsuń jeden lub więcej plików, tak samo jak DEL
ROZSZERZAĆPolecenie MS-DOS, które rozwija jeden lub więcej skompresowanych plików
WYJŚCIEWychodzi z programu CMD.EXE (interfejs poleceń)
FCPorównaj dwa pliki lub zestaw plików i pokaż różnice między nimi
ODNALEŹĆWyszukuje ciąg tekstowy w jednym lub wielu plikach.
ZNAJDŹ STRWyszukaj ciągi tekstowe w plikach.
DLAWykonuj polecenie jednocześnie na wielu plikach, zmniejszając ilość kodu wymaganego do wielu zadań. Jest to jedno z poleceń, które oferuje najbardziej praktyczne korzyści.
FORFILESUżyj polecenia podobnego do FOR, wybierz jeden lub więcej plików i wykonaj polecenie w każdym z nich. Pozwala na wiele użytecznych opcji, które są mało wykorzystywane.
FORMATUmożliwia nadawanie różnych formatów dyskom twardym lub innym urządzeniom do użytku z systemem Windows
FSUTILPolecenie DOS, które wyświetla lub konfiguruje właściwości systemu plików. Zawiera kilka podkomend do efektywnego administrowania systemem plików i woluminami.
FTYPEWyświetla lub modyfikuje typy plików używane w skojarzeniu rozszerzenia pliku
IŚĆ DOKieruje interpreter poleceń systemu Windows do wiersza w pliku wsadowym.
GPRESULTPolecenie MS-DOS, które wyświetla informacje o zasadach grupy według komputera lub użytkownika
GPUPDATEAktualizuje zmiany wprowadzone w Edytorze lokalnych zasad grupy.

Pozwala na aktywację dowolnej z ustalonych zasad natychmiast, po ponownym uruchomieniu lub po zalogowaniu

Aby je natychmiast aktywować użyj: GPUPDATE / force

GRAFTABLUmożliwia systemowi Windows wyświetlanie rozszerzonego zestawu znaków w trybie graficznym
WSPARCIEZawiera informacje pomocy dotyczące poleceń systemu Windows
ICACLSPolecenie MS-DOS, które wyświetla, modyfikuje, tworzy kopie zapasowe lub przywraca listy kontroli dostępu (ACL) dla plików i katalogów
GDYBYWykonuje polecenia warunkowo, służy do definiowania wartości błędów, porównywania ciągów, potwierdzania istnienia pliku i dokonywania porównań matematycznych.
IPCONFIGWyświetla parametry połączenia sieciowego. Domyślnie dla każdej karty powiązanej z protokołem TCP / IP są wyświetlane tylko adres IP, maska ​​podsieci i brama domyślna.
ETYKIETATo polecenie CMD Tworzy, zmienia lub usuwa etykietę woluminu dysku
MEMWyświetla ilość wolnej i używanej pamięci w systemie
MDUtwórz katalog lub folder
MKDIRPolecenie DOS, aby utworzyć katalog, tak samo jak powyżej
MKLINKTwórz dowiązania symboliczne i twarde
TRYBSkonfiguruj urządzenie systemowe
WIĘCEJPolecenie MS-DOS wyświetlające informacje ekran po ekranie
RUSZAJ SIĘPrzenieś jeden lub więcej plików z jednego katalogu do innego na tym samym dysku
MSTSCZainicjuj zdalne połączenie z pulpitem
NBTSTATPokazuje aktualne połączenia TCP / IP i statystyki protokołów przy użyciu NBT (NetBIOS przez TCP / IP)
NETTOSkonfiguruj szeroką gamę parametrów w sieciach.
NETCFGSłuży do instalowania środowiska preinstalacyjnego systemu Windows (WinPE), minimalnej i lekkiej wersji systemu Windows używanej przez programistów
NETSHPolecenie NETSH (powłoka sieciowa) umożliwia konfigurowanie, konflikty i zarządzanie różnymi składnikami sieci za pomocą wiersza polecenia lokalnie lub zdalnie.

Pokazuje i konfiguruje stan komponentów zainstalowanych protokołów sieciowych. Polecenia Netsh są zorganizowane w formie drzewa, a każda technologia i protokół ma swój własny kontekst.

NETSTATWyświetla aktualne połączenia TCP / IP i statystyki protokołów. Umożliwia monitorowanie wszystkich aktywnych połączeń
NLSFUNCZaładuj określone informacje o kraju lub regionie
NLTESTPolecenie NLTEST służy do testowania za pośrednictwem bezpiecznych kanałów między komputerami z systemem Windows w różnych domenach i między zaufanymi kontrolerami domeny.
NSLOOKUPTo polecenie CMD wyświetla informacje o serwerach DNS przypisanych do połączenia sieciowego. Umożliwia wysyłanie żądań do tych serwerów.
OCSETUPUruchamia narzędzie instalacji opcjonalnych składników systemu Windows, które instaluje dodatkowe opcje systemu Windows
OTWÓRZ PLIKIPolecenie DOS pokazujące udostępnione pliki otwarte przez zdalnych użytkowników
ŚCIEŻKAPokaż lub ustaw ścieżkę wyszukiwania plików wykonywalnych
PAUZAPolecenie MS-DOS, które zatrzymuje konsolę i wyświetla komunikat
ŚWISTUmożliwia testowanie połączenia sieciowego, wysyłanie i odbieranie pakietu danych.
POPDPrzywraca poprzednią wartość bieżącego katalogu zapisaną przez PUSHD
POWERSHELLUruchamia wystąpienie programu Windows PowerShell, nowej konsoli poleceń zawartej w systemie Windows w systemach późniejszych niż Windows Vista.

Kiedy PS jest pokazane w symbolu konsoli, oznacza to, że jesteś w środowisku PowerShell, więc wchodzisz od tego momentu będzie to powiązane z tym interpreterem, aby powrócić do konsoli wystarczy wpisać CMD i nacisnąć Enter.

WYDRUKOWAĆWydrukuj plik tekstowy
SKŁONIĆZmień wiersz polecenia systemu Windows
PUSHDPolecenie MS-DOS, które zapisuje bieżący katalog, a następnie zmienia go
QAPPSRVWyświetla serwery hosta sesji usług pulpitu zdalnego dostępne w sieci
QPROCESSWyświetla informacje o procesach
CHCIEĆPokazuje aktualny stan i parametry określonej usługi
QUSERPokaż informacje o użytkownikach, którzy zalogowali się do systemu
QWINSTAWyświetla informacje o sesjach pulpitu zdalnego
RASDIALSłuży do uruchamiania lub zatrzymywania połączenia dial-up lub dial-up.
R & DUsuń lub usuń katalog lub folder
WYZDROWIEĆPolecenie DOS, aby odzyskać czytelne informacje z uszkodzonego lub wadliwego dysku
REGSłuży do zarządzania wszystkimi parametrami Edytora rejestru z wiersza poleceń i plików wsadowych. Możliwe jest dodawanie, modyfikowanie kluczy, wartości, eksportowanie gałęzi itp.

Polecenie REG składa się z kilku podpoleceń, z których każda ma zupełnie inne zastosowanie, są to:

REG QUERY, REG ADD, REG DELETE, REG COPY, REG SAVE, REG RESTORE, REG LOAD, REG UNLOAD, REG COMPARE, REG EXPORT, REG IMPORT i REG FLAGS

REGEDITPolecenie REGEDIT umożliwia importowanie, eksportowanie lub usuwanie ustawień w rejestrze ze zwykłego pliku tekstowego z rozszerzeniem .reg.
REGSVR32Zarejestruj biblioteki DLL, aby włączyć je do rejestru
RELOGRelog tworzy nowe rekordy wydajności na podstawie istniejących danych rekordów wydajności, zmieniając interwał próbkowania lub konwertując format pliku.

Obsługuje wszystkie formaty dzienników wydajności, w tym skompresowane dzienniki systemu Windows NT 4.0

REMZaznacz komentarze w plikach wsadowych lub CONFIG.SYS. Wiersz w pakiecie zaczynający się od REM jest uważany za komentarz
RENPolecenie DOS, które zmienia nazwę jednego lub więcej plików
PRZEMIANOWAĆZmień nazwę jednego lub więcej plików, tak samo jak powyżej
ZASTĄPIĆZastąp pliki
RMDIRUsuń katalog
ROBOCOPYZaawansowane narzędzie do kopiowania folderów i katalogów w systemie Windows.
RESETUJ SESJĘ(Rwinsta) Zresetuj sprzęt i oprogramowanie podsystemu sesji do znanych wartości początkowych
TRASAPolecenie DOS do manipulowania tablicami routingu sieciowego
RPCPINGPinguje serwer za pomocą RPC
RUNESSłuży do uruchamiania programu przy użyciu poświadczeń lub praw innego użytkownika
SECEDITPrzeanalizuj bezpieczeństwo systemu i dokonaj porównania z konkretnym szablonem
ZESTAWPokaż, ustaw lub usuń zmienne środowiskowe systemu Windows
SETLOCALUruchom w konsoli sekcję zmian środowiska lokalnego
SETVERPolecenie SETVER służy do ustawiania numeru wersji MS-DOS, który jest raportowany do programu
SETXUtwórz lub zmodyfikuj zmienne środowiskowe w środowisku użytkownika lub systemu. Możesz ustawić zmienne na podstawie argumentów, kluczy rejestru lub danych wejściowych pliku
SCPokaż lub skonfiguruj usługi (procesy w tle).
SCHTASKSUruchom Harmonogram zadań. Zaplanuj polecenia i programy do uruchomienia na komputerze.
SFCMicrosoft Resource Checker Sprawdza integralność wszystkich chronionych plików systemowych i zastępuje niepoprawne wersje poprawnymi wersjami Microsoft
CIEŃMonitoruj inną sesję usług pulpitu zdalnego
COMPARTIRPolecenie SHARE służy do blokowania plików i funkcji w systemie MS-DOS
SXSTRACENarzędzie do śledzenia WinSxs
ZMIANAZmień położenie wymiennych modyfikatorów w plikach wsadowych
ZAMKNĄĆUmożliwia lokalne lub zdalne zamykanie, ponowne uruchamianie, zawieszanie i hibernację komputera
SORTOWAĆPosortuj wyniki wybranego polecenia, na przykład wyniki wyszukiwania za pomocą ZNAJDŹ
POCZĄTEKUruchamia kolejne okno w celu uruchomienia programu lub polecenia
SUBSTSkojarz ścieżkę z literą dysku
INFORMACJA O SYSTEMIEWyświetla określone właściwości i ustawienia sprzętu
USUWANIETo narzędzie umożliwia administratorowi odzyskanie dostępu do zabronionego pliku przez ponowne przypisanie prawa własności do pliku.
LISTA ZADAŃPokazuje wszystkie uruchomione zadania, w tym usługi
TASKKILLPolecenie MS-DOS, które przerywa lub przerywa działający proces lub aplikację
TCMSETUPTo polecenie DOS służy do konfigurowania lub wyłączania klienta telefonii Telephony Application Programming Interface (TAPI).
CZASPokaż lub ustaw czas systemowy
KONIEC CZASUTo narzędzie akceptuje parametr limitu czasu, aby czekać przez określony czas (w sekundach) lub do naciśnięcia klawisza. Akceptuje także parametr pomijania naciśnięcia klawisza
TYTUŁUstawia tytuł okna sesji CMD.EXE
TRACERPTPolecenie TRACERPT służy do przetwarzania dzienników śledzenia zdarzeń lub danych w czasie rzeczywistym
TRACERTPozwala na śledzenie trasy między jednym komputerem a drugim w sieci, jest szeroko stosowany, aby wiedzieć, gdzie pakiet danych zatrzymał się w sieci.
DRZEWOPolecenie DOS, które graficznie wyświetla strukturę katalogów dysku lub ścieżki
TSDISCONOdłącz sesję pulpitu zdalnego
TSKILLZakończ proces
RODZAJWyświetla zawartość pliku tekstowego
TYPEPERFTypeperf zapisuje informacje o wydajności w oknie poleceń lub w pliku dziennika. Aby zatrzymać Typeperf, naciśnij CTRL + C
TZUTILNarzędzie stref czasowych systemu Windows
UNLODCTRUsuwa nazwę licznika i długi tekst dla określonego licznika cyklicznego
ZEGAREKPokaż wersję systemu Windows
ZWERYFIKOWAĆPoinformuj system Windows, czy powinien sprawdzić, czy pliki są poprawnie zapisane na dysku
VOLWyświetla etykietę woluminu i numer seryjny dysku
VSSADMINNarzędzie administracyjne usługi kopiowania woluminów w tle, obrazy utworzone przez system Windows do funkcji przywracania systemu.

Na przykład, aby wyświetlić listę wszystkich istniejących obrazów, użyj: VSSADMIN lista cieni

W32TMNarzędzie używane do diagnozowania konfliktów komputera lokalnego lub w sieci z usługą Czas systemu Windows (czas systemu Windows) podczas próby synchronizacji lub aktualizacji zegara systemowego
POCZEKAJ NATo narzędzie wysyła lub czeka na sygnał dotarcia do systemu. Jeśli nie określono / S, sygnał będzie transmitowany do wszystkich systemów w domenie. Jeśli określono / S, sygnał zostanie wysłany tylko do określonej domeny
WBADMINKopia zapasowa narzędzia wiersza poleceń
WEVTUTILNarzędzie wiersza poleceń systemu Windows. Pobieranie informacji o wydawcach i dziennikach zdarzeń, instalowanie i odinstalowywanie manifestów zdarzeń, uruchamianie zapytań oraz eksportowanie, archiwizowanie i usuwanie dzienników
GDZIEPolecenia DOS pokazujące lokalizację plików pasujących do wzorca wyszukiwania. Domyślnie wyszukiwanie odbywa się w bieżącym katalogu i w ścieżkach określonych przez zmienną środowiskową PATH
KIM JESTEMTo narzędzie może służyć do uzyskiwania miejsca docelowego nazwy użytkownika i informacji o grupie wraz z odpowiednimi identyfikatorami bezpieczeństwa (SID), uprawnieniami, identyfikatorem logowania (identyfikatorem logowania) bieżącego użytkownika (token dostępu ) w systemie lokalnym. To znaczy, kto jest aktualnie zalogowanym użytkownikiem. Jeśli nie określono modyfikatora, narzędzie wyświetla nazwę użytkownika w formacie NTLM (domena \ nazwa użytkownika)
WINHLP32Polecenie MS-DOS, które uruchamia pliki pomocy systemu Windows z rozszerzeniem HLP
WINRMNarzędzie wiersza polecenia Windows Remote Management Windows Remote Management (WinRM) to implementacja protokołu WS-Management firmy Microsoft, która zapewnia bezpieczny sposób komunikacji z komputerami lokalnymi i zdalnymi przy użyciu usług sieci Web
WINRSPolecenie DOS, które otwiera okno poleceń w trybie awaryjnym z komputerem w sieci
WINSATNarzędzie do oceny systemu Windows (WinSAT)
WMICWyświetla informacje WMI w interaktywnej powłoce poleceń. Umożliwia dostęp do wszelkiego rodzaju informacji, zarówno z komputera lokalnego, jak i innego w sieci, zawiera listę wszystkich dostępnych danych sprzętowych i programowych
XCOPYSkopiuj pliki i drzewa katalogów

Praktyczne przykłady użycia dla MS-DOS

Poniżej przedstawiam kilka przykładów, abyś mógł zobaczyć, jak polecenia CMD działają w praktyce :

  • skopiować plik_zrodlowy plik_docelowy : Tworzy duplikat pliku z dowolnego pliku.
Stworzyliśmy kopię pliku tekstowego „fastboot.exe” o nazwie „fastboot2.txt”. Wykonane za pomocą programu PowerShell.
  • del fastboot.txt : Usuwa wybrany plik, w tym przypadku plik o nazwie fastboot.txt .
  • shutdown –r –f –t 5 : Uruchom ponownie komputer po 5 sekundach oczekiwania.
  • nazwa użytkownika  / domena użytkownika sieci : Pokazuje właściwości użytkownika domeny (ostatnia zmiana hasła, aktywne konto lub nie, grupy, do których należy ...).
  • informacje o systemie : Wyświetla wszystkie właściwości komputera, takie jak system operacyjny, procesor, nazwa komputera, pamięć fizyczna i wirtualna itp.
  • nbtstat –a device_ip : Wprowadzając adres IP urządzenia , możesz uzyskać nazwę urządzenia i adres MAC

Stosowanie znaków specjalnych: gwiazdka i znak zapytania

Znaki specjalne lub symbole wieloznaczne pozwalają na użycie tego samego polecenia z kilkoma plikami:

Gwiazdka * pomaga nam pracować z plikami o podobnych nazwach i służy do reprezentowania kilku znaków. Na przykład polecenie DIR * .TXT pokaże nam wszystkie pliki z rozszerzeniem TXT znajdujące się w bieżącym folderze.

Znak zapytania jest bardzo podobny do gwiazdki. Jedyną różnicą jest to, że? służy tylko do zastąpienia pojedynczego znaku . Na przykład polecenie DIR FASTBOO? .TXT  pokaże nam wszystkie pliki, które zaczynają się od FASTBOO i mają rozszerzenie TXT.

Nawiąż połączenie z urządzeniem z Androidem za pomocą poleceń ADB i Fastboot

Możemy również skorzystać z terminala MS-DOS lub Powershell, aby komunikować się z telefonem komórkowym lub tabletem z Androidem z poziomu komputera PC za pomocą kabla USB i kilku poleceń. Nazywa się to poleceniami ADB ( Android Debug Bridge ) i służą do wykonywania różnych zadań w systemach Android, takich jak ponowne uruchomienie terminala, instalacja aplikacji czy wejście w tryb przywracania urządzenia.

Tutaj omawiamy 10 najbardziej znanych poleceń ADB.

urządzenia adbSłuży do sprawdzenia, czy urządzenie prawidłowo komunikuje się z komputerem. Jeśli wszystko poszło dobrze, zostanie wyświetlona lista podłączonych urządzeń z ich odpowiednim numerem seryjnym i stanem.
instalacja adbZa pomocą tej linii poleceń możemy instalować aplikacje w formacie apk na urządzeniu.
adb pushPolecenie do przesyłania plików z komputera na wskazaną ścieżkę urządzenia z systemem Android.
adb pullSkopiuj pliki z urządzenia na komputer.
ponowne uruchomienie adbUruchom ponownie urządzenie z systemem Android.
adb reboot-bootloaderUruchom ponownie urządzenie i załaduj program ładujący.
adb reboot-recoveryUruchom ponownie urządzenie i załaduj menu odzyskiwania.
urządzenia FastbootSprawdź, czy nasz Android ma włączony tryb szybkiego uruchamiania i jest podłączony.
powłoka adbPolecenie, aby wyświetlić zawartość i uprawnienia plików i folderów terminala. Umożliwia zmianę uprawnień.
adb logcatWyświetla dzienniki zarejestrowanych zdarzeń.

Możesz zobaczyć, jak działają te polecenia bardziej szczegółowo w Podstawowym przewodniku po poleceniach ADB dla Androida .

W odniesieniu do Fastboot są to polecenia, których możemy użyć:

aktualizacja urządzenie flash z update.zip
flashallflash boot + recovery + system
Lampa błyskowa []zapisz plik na partycji flash
wymazać usunąć partycję flash
format sformatuj partycję flash
getvar pokaż zmienną z bootloadera
bagażnik []pobierz i uruchom jądro
flash: surowy rozruch []utwórz obraz rozruchowy i sflashuj go
urządzenialista podłączonych urządzeń
kontyntynujkontynuuj autostart
restarturuchom ponownie urządzenie w normalny sposób
Zresetuj bootloaderzrestartuj urządzenie w bootloaderze
Wsparciepokaż komunikat pomocy

Więcej informacji na temat działania tych poleceń można znaleźć w przewodniku po Fastboot dla systemu Android .

Inny sposób uruchamiania poleceń CMD w systemie Windows

Wszystkie wymienione powyżej polecenia CMD można również uruchomić z okna Start bez konieczności otwierania konsoli MS-DOS.

Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

➔ Wpisz polecenie CMD / K + opcja

Spowoduje to uruchomienie polecenia z opcją i pozostawienie otwartego okna CMD.

➔ Wpisz polecenie CMD / C + opcja

Spowoduje to wykonanie polecenia z opcją i zamknięcie okna CMD po zakończeniu.

Dwa przykłady:

CMD / K IPCONFIG / ALL

CMD / C START //google.com

Czy masz zainstalowany Telegram ? Otrzymuj najlepsze wiadomości każdego dnia na naszym kanale . Lub, jeśli wolisz, dowiedz się wszystkiego z naszej strony na Facebooku .